Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpovědi na připomínky zastupitelů SNK Ing. Bendy a Ing. Laciny z 21.1.2016

15. 2. 2016
 1. Požadavek občanů z ulice V Sadech na provádění posypu chodníku u Mateřské školy inertním materiálem nikoliv solí jako je tomu dosud z důvodu následného zledovatění chodníku, což je nebezpečné zejména pro dříve narozené – Požadavek na sypání chodníku u MŠ inertním materiálem byl předán vedoucímu Služeb města ihned po jednání zastupitelstva. Chodník bude v zimním období (v případě náledí) sypán inertním materiálem.
 2. Požadavek občanů na realizaci opravy komunikace a zřízení chodníku v tzv. Vrbově uličce pro uživatele ČD, kteří využívají zastávku ČD a další kteří tímto směrem chodí do lesoparku a cyklostezku – V současné době je zpracována PD k rekonstrukci komunikace a výstavbě chodníku. Je potřeba ještě získat souhlas Povodí Moravy a jednoho majitele dotčeného pozemku. Zda bude oprava komunikace a zřízení chodníku zrealizováno v roce 2016 záleží dostatku finančních prostředků.
 3. Návrh úpravu výběru poplatků za likvidaci TKO - s poukazem na zavedenou praxi v okolních městech - čím méně likvidujete, tím méně platím.- Budou zjištěny podrobnější informace o systému, kdy je v poplatku za svoz TKO zohledňováno třídění odpadu jednotlivými domácnostmi s využitím zkušeností okolních obcí a společnosti Hantály.
 4. Opakovaná Připomínka obyvatel z ulice Hodonínské - od bouřky dne 19.7. 2015 nefunguje veřejné osvětlení po připomínce v září byl opraven pouze městský rozhlas!!!! Na ul. Hodonínská provedl opravu svítidla P.Havelka přibližně před dvěma měsíci. Byla třikrát provedena kontrola večer 25.1.2016, vždy svítidlo svítilo.
 5. Námět občana na pojmenování ulic ve městě po významných rodácích: Prof. Josef Hádlík, MUDr. Antonín Carda, Rudolf Kassner, Plk. Josef Pavelka, František Střítecký, případně zřídit galerii významných rodáků města Velké Pavlovice!- RMě zváží zřízení galerie významných rodáků města Velké Pavlovice v některé z veřejnosti přístupné městské budově.
 6. Připomínka občanů z ulice Zelnice, V Údolí a okolí na sjednocení podmínek pro všechny provozovatele vinných sklepů nejen na ulici Zelnice zejména na stejnou provozní dobu a s tím spojené vnější hlukové „exhalace“!- Rušení nočního klidu řeší zákon „o přestupcích“. Na dodržování tohoto zákona dohlíží městská policie a Policie ČR.
 7. Opakovaná připomínka k zatékání do sklepů na ulici Zelnice z ulice Starohorská.- Zatékání do sklepů na ul. Zelnice z ul.Starohorská je několik desítek let trvající problém. V současné době se řeší odbagrování části zeminy nad sklepem p.Řádkové, zaizolování a odvodnění. 
 8. Požadavek občanů na dokončení resp. dobudování chodníku na ulici Hodonínská od Beredsenu po Vinium. Jde o bezpečnost obyvatel ulice Hodonínská a pracovníku společnosti Berendsen.-Chodník v této lokalitě se bude řešit v návaznosti na rekonstrukci komunikace na ul. Hodonínská.Tj. rok 2017.
 9. Uplatněná připomínka požadavek na informace o termínu zřízení veřejného WC na autobusovém nádraží a zastávky ČD.-  Zastupitelům města bude rozeslán předběžný finanční rozpočet zřízení veřejného WC z garáže Mor.Agry a finanční rozpočet zřízení veřejného „kontejnerového“  WC. Zastupitelé se prostřednictvím emailu vyjádří, zda souhlasí s investicí do zbudování WC zřízeného z garáže (s ohledem na uzavřenou tříletou nájemní smlouvu), popř. zda se přiklání k pořízení „kontejnerového WC“. Zřízení WC na zastávce SŽDC není v současné době plánováno.
 10. Opakovaný požadavek občanů na Informace: Jaký je vývoj ohledně majetkové účasti Města ve zdravotním středisku? – Řešeno na jednání Zastupitelstva města dne 21.1.2016.
 11. Lípa před prodejnou ZAF v ulici Hlavní je zdravá - pro příp. přesun autobusové zastávky zvážit možnost zdravou lípu zachovat. Je možné využit prostor před sousední nemovitostí směrem na jih před bývalý dům Hlavní 64.Odstranění lípy před prodejnou ZAF je v návaznosti na zpracovaný projekt v rámci akce budování bezbariérového chodníku (autobusové zastávky). Vzhledem k tomu, že již bylo s tímto projektem zažádáno o dotaci na výše uvedenou akci, není možno jej měnit.
 12. V místě nájezdu na retardéry neodtéká voda; hrozí nebezpečí při námraze bylo účelné zřízení kanalizační vpusti a tím srážkovou vodu popř. tající sníh tím odkanalizovat – Kontrolou bylo zjištěno, že se u retardéru tvoří kaluž na jedné straně 30cm na druhé 50cm od kraje komunikace. Kontrola byla prováděna 25.1.2016 v době tání sněhu. Podél kraje celé délky komunikace na ul.Dlouhá tekla voda „proudem“ o šíři cca 30cm. RMě nepovažuje odkanalizování v současné době za nutné.  
 13. Zvážit zaledování sóla u sokolovny - celkem 2 ledové plochy by mohly být využívány různými věkovými skupinami. Zvážit pořízení víceúčelové sportovní plochy - v zimě kluziště / v létě tenis/nohejbal apod. Zaledování plochy u sóla není uskutečněno z několika důvodů. (Zdlouhavá doprava vody, časová náročnost na údržbu dvou ploch zaměstnanci MěÚ, možnost poškrabání betonové plochy noži bruslí) . Nabízí se ještě možnost ucpání odtoku dešťové vody ze sóla a následné napuštění cca 10cm vody (40m3). O tohoto záměru bylo upuštěno, protože k zamrznutí takové vrstvy nepostačuje krátkodobý mráz a opět je potřeba zohlednit předchozí informaci o časové náročnosti údržby dvou ledových ploch. O pořízení nové víceúčelové sportovní plochy se v roce 2016 neuvažuje.  
 14. Ostrůvek u průmyslové zóny není označen - zajistit příp. nápravu – Dne 25.1.2016 byla provedena kontrola, oba dva můstky byly v této době označeny svislým dopravním značením.
 15. Zrcadlo u veterinární ambulance je malé a neplní svůj účel - řešení: větší zrcadlo – Bylo pořízeno větší zrcadlo, nainstalováno bude v průběhu měsíce února 2016.
 16. Uživatelé půdy v trati Ostrovce - zajistit vytyčení cesty v trati Ostrovce dle stavu po KPÚ. –Cesta v trati „Ostrovec“ byla vytyčena dne 12.února 2016 a to od ulice Brněnská až po hranici katastru s obcí Starovičky.
 17. Opětovné požadavky rodičů - řešit dětská hřiště - u zastávky a u kostela - vybavit workoutovými prvky pro starší a dalšími hracími prvky pro nejmladší; ohrazení – Byl osloven projektant dětských hřišť a navrhne komplexní řešení prostor sportovního a dětského hřiště za kostelem.
 18. Dotaz na termín dokončení VEOS na ulici Pod Břehy k provozovně kovovýroba Fůkal – V současné době neumožňují povětrnostní podmínky pokračovat v instalaci veřejného osvětlení na tomto místě. Instalace VO bude realizována,  přestože v současné době Město VP nevlastní pozemky mezi komunikací a bývalým areálem cihelny.  Z tohoto důvodu však nebude do vyřešení vlastnických vztahů pokračováno ve stavbě chodníku, protože Město VP nemá potřebná povolení ke stavbě. Terén bude upraven tak, aby byl pochůzný.